O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Władysław Huszcza, prof. nadzw

Pszczelarstwo – sprawa ogólnopolska

W związku z reprezentowanym aktualnie rozbieżnym stanowiskiem kierownictwa poszczególnych związków i organizacji pszczelarskich dotyczącym poprawy sytuacji w polskim pszczelarstwie proponuję szerokiemu Gremium Pszczelarzy ustosunkowanie się i udzielenie rekomendacji dla inicjatyw zmierzających do wdrożenia stosownych postanowień w tym zakresie. Uważam, że niezbędne jest przedstawienie opinii publicznej najważniejszych materiałów odzwierciedlających przebieg aktualnie trwającej debaty w tym zakresie. Moim zamiarem jest udostępnienie Państwu materiałów ukierunkowujących podjęcie centralnych decyzji kluczowych dla dalszego rozwoju i funkcjonowania naszego pszczelarstwa.

Nawiązując do bardzo emocjonującego środowisko pszczelarskie marcowego „Marszu w obronie pszczół", warto zwrócić uwagę, że trud społeczny okazał się wykładnią stanowisk poszczególnych organizacji w zakresie celowości poprawy status quo polskiego pszczelarstwa.

Intencją „Marszu" było przedstawienie petycji skierowanej do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej: Prezydenta RP – p. Bronisława Komorowskiego, Premiera RP – p. Donalda Tuska, Marszałka Sejmu RP – p. Ewy Kopacz, Marszałka Senatu – p. Bogdana Borusewicza, Przewodniczącego KRiRW Sejmu RP – p. Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. Marka Sawickiego i Ministra Środowiska – p. Marcina Korolec.

W petycji zawarto następujące postulaty:

POSTULATY PSZCZELARZY

 1. Wnosimy o lepsze wykorzystanie środków w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa poprzez uwzględnienie postulatów polskich pszczelarzy:
  • pomoc i wsparcie dla nowych pszczelarzy na założenie pasieki (odkłady, matki, sprzęt) – zmiana zasad KPWP. Obecnie obowiązuje ograniczenie pomocy uzależnione od liczby posiadanych rodzin pszczelich,
  • umożliwienie dokonania zwrotu kosztów utrzymania, rozbudowy i prowadzenia pasieki w części dotyczącej zakupu uli i węzy pszczelej (profilaktyka),
  • zmianę KPWP w celu dopasowania go do potrzeb polskiego pszczelarstwa, uwzględniając zasadę realnej współpracy wynikającą z art. 5 F Rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku, który stanowi, że: programy pszczelarskie są sporządzane w ścisłej współpracy z przedstawicielami wszystkich organizacji pszczelarskich, a nie tylko z zarządem Polskiego Związku Pszczelarskiego.
 2. Wnosimy o wygospodarowanie środków finansowych dla instytucji mogących opracować i wdrożyć nowe, skuteczne lecznicze produkty weterynaryjne, zwalczające patogeny pszczół oraz nową strategię leczenia pszczół.
 3. Wnosimy o zapobiegawcze zawieszenie stosowania środków ochrony roślin na bazie substancji aktywnych z grupy neonikotynoidów.
 4. Wnosimy o priorytetowe potraktowanie zagadnienia ochrony pszczół i innych owadów zapylających w związku z prowadzonymi na wielką skalę akcjami chemicznego i biologicznego zwalczania chwastów i szkodników w całym ekosystemie Polski.
 5. Wnosimy o stworzenie bazy danych rodzin pszczelich przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i podległe mu służby jako podstawy do wiarygodnego podziału środków przeznaczonych na wsparcie pszczelarstwa w Polsce.
 6. Wnosimy o wygospodarowanie dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa w celu opracowania metod wyceny usług zapylania przez pszczoły upraw i ekosystemów w Polsce.
 7. Wnosimy o wprowadzenie jednolitego systemu dopłat do utrzymania pasiek w przeliczeniu na rodziny pszczele oraz wdrożenie systemu wsparcia pszczelarstwa na podstawie metody wyceny usług związanych z zapylaniem przez pszczoły upraw i ekosystemów w Polsce.
 8. Wnosimy o wprowadzenie całkowitego zakazu upraw organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) na terenie Polski z powodu trudnych do przewidzenia i nieodwracalnych konsekwencji dla rolnictwa i środowiska naturalnego.
 9. Wnosimy o zajęcie stanowiska resortu rolnictwa w sprawie regulacji krajowego rynku miodu w kontekście uwarunkowań UE dotyczących zanieczyszczeń GMO. Brak stanowiska resortu w przedmiotowej sprawie spowoduje zalanie naszego rynku miodem importowanym, a tym samym wyeliminuje średnio i drobnotowarowe pasieki z infrastruktury gospodarczej Polski.
 10. Wnosimy o umożliwienie produkcji i sprzedaży miodów pitnych dla małych pasiek, jako dodatkowego źródła dochodu – zmiana Ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 120. Poz. 690).
 11. Wnosimy o umożliwienie i uzyskanie dofinansowania na założenie pasieki, stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej przy zwolnieniu z wymogu posiadania ziemi – zmiana zasad udzielania pomocy przez ARiMR.

W tym kontekście wobec możliwości uczestniczenia w „Marszu" Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego zareagował stanowiskiem wyrażonym przez p. prezydenta tegoż Związku w piśmie do prezesa Polskiej Agencji Prasowej o publikację zawierającą w konkluzji stwierdzenie, które cytuję: Zarząd PZP, aby nie sypać „piachu" w tryby tych instytucji, które starają się rozwiązywać dzisiejsze problemy w sposób korzystny także dla pszczelarzy, postanowił nie uczestniczyć w tak zwanym „marszu w obronie pszczół" i nie popiera tego protestu.

W zaistniałej sytuacji w ramach działalności Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna", który reprezentuje polskie pszczelarstwo na forum unijnym, zainicjowałem w Sejmowej Komisji Rolnictwa spotkanie z przedstawicielami Zarządów poszczególnych organizacji pszczelarskich w celu wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie problematyki aktualnie irytującej środowisko pszczelarskie.

W rezultacie przeprowadzonej w dniu 15 marca br. debaty złożyłem do Sejmowej Komisji Rolnictwa propozycję rozpatrzenia dezyderatu dotyczącego omawianej tematyki. W wyniku podjętej przez sejmową Komisję Rolnictwa procedury postępowania w tym zakresie został uchwalony, a następnie zatwierdzony przez Sejm RP, dezyderat następującej treści:

Dezyderat nr 7

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim pszczelarstwie
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
uchwalony na posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 r. wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji w pszczelarstwie. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskami, aby:

 • przeprowadzić weryfikację zasad rejestracji środków ochrony roślin w aspekcie toksyczności dla pszczół i owadów zapylających, a także dokonać przeglądu dopuszczonych już do użytku środków w oparciu o najnowsze badania naukowe i wycofać z obrotu te środki, wobec których stwierdzono letalne działanie na pszczoły. Konieczna jest racjonalizacja metodyki oceny toksykologicznej środków ochrony roślin w stosunku do pszczół – z uwzględnieniem okresu karencji i zarówno substancji aktywnej, jak też jej metabolitów;
 • wprowadzić monitoring stanu liczebnego rodzin pszczelich w Polsce oraz stanu zdrowotności pasiek;
 • rozważyć wprowadzenie obowiązku badania pszczół w pasiekach na występowanie zgnilca amerykańskiego, warrozy i nosemozy;
 • wyegzekwować obowiązek posiadania świadectw zdrowia pszczół dla pasiek wędrujących na pożytki;
 • rozważyć możliwość wprowadzenia jednolitego systemu dopłat bezpośrednich dla pszczelarstwa według liczebności rodzin pszczelich;
 • umożliwić uzyskanie dofinansowania na założenie i rozwój pasiek stanowiących dział specjalny produkcji rolnej, przy zwolnieniu z wymogu posiadania ziemi – dotychczas wymaganego przy udzielaniu pomocy poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • promować ekologiczną produkcję pszczelarską w Polsce;
 • wprowadzić efektywne mechanizmy kontroli jakości importowanego miodu i nie dopuszczać do obrotu tych partii, które nie spełniają określonych norm;
 • rekomendować wprowadzenie do praktyki rolniczej środków ochrony roślin o działaniu repelentnym w stosunku do owadów zapylających bezpośrednio po ich zastosowaniu oraz zwiększyć wykorzystanie biologicznych metod ochrony roślin;
 • przekazać Komisji raport na temat wpływu neonikotynoidów na zdrowie ludzi, zwierząt, w tym pszczół.
 • Zdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wdrożenie wniosków zawartych w dezyderacie wpłynie korzystnie na rozwój pszczelarstwa w Polsce.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Jurgiel

W konsekwencji przedmiotowego dezyderatu skierowanego do Ministra Rolnictwa Sejmowa Komisja Rolnictwa rozpatrzyła treść odpowiedzi Ministra na uchwalony dezyderat. W głosowaniu w wymienionej sprawie w wyniku dyskusji przeprowadzonej przez Sejmową Komisję Rolnictwa przedmiotowa odpowiedź została odrzucona.

Ponieważ w zaistniałej sytuacji konieczne jest podjęcie fundamentalnych postanowień ukierunkowujących zarówno bieżącą działalność, jak też perspektywiczny plan rozwoju polskiego pszczelarstwa, przekazuję Państwu wymienione materiały w celu ustosunkowania się i wyrażenia swoich opinii (kierowanej bezpośrednio do Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna", ul Podwale 6/107, 22-200 Krasnystaw, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel./faks: 82 576 14 16 lub listownie za pośrednictwem redakcji „Pszczelarstwa") umożliwiających racjonalne rozpatrzenie zaistniałego problemu.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.