O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Joanna Troszkiewicz

Śladem interwencji związkowych – razem można więcej zdziałać

Cena Apiwarolu nie jest obojętna chyba żadnemu pszczelarzowi. Od 2006 do 2011 roku cena wzrosła trzykrotnie – z 16,15 zł do prawie 50 zł za opakowanie. Po interwencji Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych (SPZ) i złożeniu wspólnie z innymi związkami zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pismem z 30 marca 2011 roku) o podejrzeniu naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), poprzez niezgodne z Ustawą z 16 lutego 2007 roku bezpośrednie narzucanie zawyżonych zdaniem związków cen leku Apiwarol przez producenta, Urząd przeprowadził postępowanie wyjaśniające, zakończone 28 grudnia 2011 roku. Do dziś SPZ nie otrzymało zawiadomienia o wszczęciu postępowania antymonopolowego wobec producenta Apiwarolu, jakim jest Biowet sp. z o.o. w Puławach. Nawet jeżeli nie stwierdzono podstaw do takiego postępowania, pszczelarze liczą na to, że producent – de facto „prawie monopolista" na naszym rynku – będzie się bardziej zastanawiał nad nieuzasadnioną eskalacją ceny. W 2012 roku cena Apiwarolu w niektórych województwach wyniosła około 60,00 zł za opakowanie. Ponieważ do ceny Biowetu pośrednicy dokładają swoje marże w różnych wysokościach, to z pewnością należałoby zastanowić się, jak poprzez związki pszczelarskie zorganizować system najtańszego zaopatrzenia w leki na terenie całej Polski.

Postulaty pszczelarzy. Po zakończeniu Marszu w obronie pszczół 15 marca 2012 roku, ówczesny Minister ds. rolnictwa – pan Marek Sawicki, obiecał, że odpowie na Postulaty uczestników Marszu w ciągu trzech miesięcy.

Z Postulatami pszczelarzy można zapoznać się w Petycji, zamieszczonej na stronie www.chronmy.pszczoly.pl

Ponieważ 25 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wówczas uchwaliła Dezyderat nr 7 w sprawie pogarszającej się sytuacji polskiego pszczelarstwa, odpowiedź na Dezyderat została wystosowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Marszałek Sejmu pani Ewy Kopacz w dniu 28 czerwca 2012 roku.

W stosunku do głównych postulatów dotyczących natychmiastowego wprowadzenia zakazu używania neonikotynoidów w ochronie roślin oraz zakazu upraw GMO – Ministerstwo nie odpowiedziało wprost, przywołując tylko znane fakty prowadzenia badań nad środkami chemicznej ochrony roślin, przed dopuszczeniem ich do obrotu oraz stwierdziło, że oczekuje do końca 2012 roku na raport Europejskiego Biura ds. Bezpieczeństwa Żywności, które ma zbadać zagadnienie szkodliwości neonikotynoidów dla pszczół. Przedstawiono natomiast projekt programu integrowanej ochrony roślin, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2014 roku. Projekt przewiduje wykorzystanie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Informacje na ten temat znajdują się na stronie www.minrol.gov.pl w zakładkach: Informacje branżowe – produkcja roślinna – ochrona roślin – Krajowy plan działania na lata 2013-2017 oraz Informacje branżowe – produkcja roślinna – ochrona roślin – Integrowana Ochrona Roślin. Jest zatem nadzieja, że choć opieszale, może doczekamy się zmniejszenia zagrożenia ze strony agresywnych chemikaliów, serwowanych nam i pszczołom przez „służby" agrotechniczne.

Odnośnie GMO nie dowiedzieliśmy się niczego w odpowiedzi na postulaty, w tym dotyczące możliwości zanieczyszczenia miodu krajowego pyłkiem GMO, co będzie go dyskryminować w eksporcie do krajów objętych zakazem GMO. Zakaz uprawiania roślin GMO przedstawiono wyłącznie w kontekście wymogów dla pasiek ekologicznych. Ciekawe tylko, czy rolnicy sąsiadujący z tymi pasiekami też są objęci takim zakazem.

Nie należy się też spodziewać, że Ministerstwo pomoże pszczelarzom przy wdrożeniu systemu rejestracji pszczelarzy i ich pasiek, który nie byłby fikcją tak jak obecnie, ale mógłby służyć rzeczywistemu monitorowaniu liczby rodzin pszczelich w Polsce. Zdaniem Ministerstwa taka aktualizowana ewidencja znacznie podniosłaby koszty i przysporzyłaby dużo problemów odpowiedzialnym za to służbom państwowym. W tym względzie pszczelarze najlepiej powinni policzyć sami siebie i ...liczyć sami na siebie, tym bardziej, że przepisy nakazują zgłaszanie do rejestracji pasiek wchodzących na rynek z produktami oraz przypadki występowania chorób.

Chociaż właściwie w przywoływanym tu Dezyderacie nr 7 nic nie mówiono o kontroli miodów importowanych, to Ministerstwo opisało całą procedurę kontroli jakości miodu importowanego spoza Unii. Przez pierwszych pięć miesięcy 2012 roku skontrolowano 2616 ton miodu w 131 partiach i nie stwierdzono nieprawidłowości. Dobrą nowiną dla posiadaczy pasiek – działów specjalnych produkcji rolnej – jest przedstawiona w piśmie interpretacja przepisów, w myśl której ci pszczelarze nie muszą posiadać ziemi, aby korzystać z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rozwój działalności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.armr.gov.pl oraz w rozporządzeniach Ministra ds. Rolnictwa, wymienionych w omawianym opracowaniu. Nic jednak nie jest powiedziane o pomocy na założenie pasieki będącej działem specjalnym produkcji rolnej – a właśnie o to postulowali pszczelarze w Petycji z 15 marca 2012 roku.

W sprawie dopłat bezpośrednich, Ministerstwo przywołując przepisy Unijne jednoznacznie stwierdza, że ich zastosowanie jest niemożliwe dla posiadaczy pasiek, z niewielkim odstępstwem w sytuacji, gdy pszczelarz jest jednocześnie rolnikiem, ale wówczas może otrzymać dopłaty do upraw rolnych. Pismo Ministerstwa nie odnosi się do wartości zapylania upraw przez pszczoły, jako wyznacznika dopłat dla pszczelarzy do utrzymania pszczół.

Podsumowując odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty środowiska pszczelarskiego, można powiedzieć, że Ministerstwo wie, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, a w tych przypadkach, w których mogłoby być lepiej, to nie może być lepiej, bo trzeba by było zacząć działać, a przepisy na to nie pozwalają!!!

Pełen tekst Dezyderatu nr 7 Sejmowej Komisji RiRW oraz odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2012 roku znajdziecie Państwo na Forum SPP Polanka, pod linkiem: http://free4web.pL/3/2,92259,225699,8276465,Thread.html oraz http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/RRW_20120629_ d7/$file/RRW_20120629_d7.pdf

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.