O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Zawodowi w obronie pszczół

W związku z planowanym wprowadzeniem przez Parlament Europejski czasowego zakazu stosowania chemicznych środków ochrony roślin nowej generacji Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych dnia 8 marca bieżącego roku wystosowało do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława Kalemby apel i prośbę o zajęcie przez

„...Rząd RP zdecydowanego, jednoznacznego stanowiska popierającego planowane wprowadzenie przez Parlament Europejski czasowego zakazu stosowania w rolnictwie chemicznych środków ochrony roślin nowej generacji, tj. pestycydów z grupy neonikotynoidów, zawierających m.in.: imidachlopryd i chlotianidynę.

Wyniki badań prowadzonych przez naukowców z niezależnych ośrodków w wielu krajach świata wskazują, e neonikotynoidy wchodzące coraz częściej w skład wielu środków owadobójczych stosowanych do oprysków i zaprawiania nasion, ze względu na swe właściwości stanowią ogromne zagrożenie dla pszczół i innych owadów zapylaczy. ...

...Neonikotynoidy mogą znacząco obniżać odporność pszczół na różne choroby, wywoływać wiele tragicznych w skutkach zaburzeń na poziomie poszczególnych osobników w różnych stadiach rozwojowych, jak te na poziomie całej rodziny pszczelej, na przykład upośledzają pamięć i orientację, co może bezpośrednio przekładać się na to, że pszczoły giną nie mogąc wrócić do uli, a także powodują trudności z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w gnieździe, a wiadomo że niedogrzanie czerwiu może prowadzić do różnego rodzaju chorób i skraca życie pszczoły.

Szeroko znane i opisane są w literaturze specjalistycznej ogromne straty, do których przed dziesięciu laty w kolejnych latach dochodziło w gospodarce pasiecznej Francji, Niemiec czy Włoch.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że znalazła wyraz w uchwałach dwóch ostatnich Międzynarodowych Kongresów Pszczelarskich „Apimondia", obradujące w 2009 r. w Montpellier (Francja) i 2011 r. w Buenos Aires (Argentyna), podczas których głównymi tematami obrad plenarnych, dyskusji i przyjętych uchwał były m.in. problemy związane ze zjawiskiem masowego ginięcia pszczół (CCD) i stosowaniem neonikotynoidów w środkach ochrony roślin nowej generacji.

Jako pierwszy na niepokojące sygnały zareagował rząd włoski, wdrażając w już w 2008 r. projekt naukowy „APENET". Projekt, sfinansowany przez włoskie Ministerstwo Rolnictwa, miał na celu wyodrębnić i przeanalizować główne czynniki zjawiska masowego ginięcia pszczół (CCD) w tym kraju. Celem badaczy była również weryfikacja wpływu na zdrowotność pasiek dekretu ministerialnego zawieszającego ju we wrześniu 2008 r. (!!!) stosowanie we włoskim rolnictwie trzech neonikotynoidów (imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam) oraz fipronilu do zaprawiania nasion kukurydzy. ...

...W 2010 i 2011 r. protesty przeciw masowemu stosowaniu środków ochrony roślin nowej generacji prowadzone były przez organizacje pszczelarskie we Francji i Niemczech, ...

W dniu 15 marca 2012 r. obył się w Warszawie „Marsz w Obronie Pszczół", podczas którego pszczelarze skupieni m.in. w: Stowarzyszeniu Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszeniu Pszczelarzy Polskich „Polanka", Śląskim Związku Pszczelarzy, Mazowieckim Związku Pszczelarzy, Nadbużańskim Związku Pszczelarzy oraz innych organizacjach pszczelarskich, apelowali o przyjęcie zakazu stosowania tych środków w polskim rolnictwie. Problematyka związana ze stosowaniem neonikotynoidów w rolnictwie stanowi od kilku lat jeden z tematów dominujących na pszczelarskich forach internetowych (np. http://bartnik.pl/forum/). ...

...Masowe wymieranie pszczół i innych zapylaczy, będące skutkiem zatrucia owadów przez środki ochrony roślin, jest niezaprzeczalnym i naukowo udowodnionym faktem. Trudno powiedzieć jaki jest jego wymiar w skali świata, bo nikt tego dotąd nie oszacował. W skali europejskiej możemy przypuszczać, że są to – rocznie – ju setki tysięcy (!!!) rodzin pszczelich.

Jest to obecnie najpoważniejsze zagrożenie ju nie tylko dla środowiska naturalnego i gospodarki, ale równie dla podstaw egzystencji całej ludzkości.

Raz jeszcze apelujemy i prosimy o zajęcie przez Rząd RP zdecydowanego, jednoznacznego stanowiska popierającego wprowadzanie w krajach UE czasowego zakazu stosowania w rolnictwie chemicznych środków ochrony roślin nowej generacji.

Z poważaniem

Janusz Kasztelewicz
Prezes
Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

UWAGA ! Pełny tekst apelu jest na stronie: http://bartnik.pl/pl/component/content/article/450.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.