O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Prof. dr hab. JERZY WILDE

„Encyklopedia pszczelarska" – nowa, interesująca książka pszczelarska

W kwietniu 2013 roku ukazała się nakładem Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego w Warszawie „Encyklopedia pszczelarska" pod redakcją naukową prof. dr. hab. Jerzego Wilde. W przedmowie książki prof. Jerzy Wilde opisuje i wyjaśnia najważniejsze zagadnienia tej książki, długo wyczekiwanej przez pszczelarzy.

Polska, podobnie jak większość krajów Europy Zachodniej, jest krajem gęsto zaludnionym i stosunkowo silnie napszczelonym (liczba rodzin pszczelich/km2). Sprzyja to rozwojowi pszczelarstwa amatorskiego. Ten sposób użytkowania pszczół był, jest i będzie dominujący w Europie. Pszczelarstwo bowiem, poza możliwością uzyskiwania dodatkowego dochodu i zasilania budżetu rodzinnego, będzie fascynowało wielu ludzi z powodu egzotyki samych pszczół. Interesująca biologia i zachowanie pszczół żyjących w idealnym społeczeństwie, bogata historia pszczelarstwa i jego kulturotwórcze znaczenie, lokalizacja pasiek w terenach czystych przyrodniczo, w oddaleniu od rejonów silnie zurbanizowanych, zawsze będzie miało swoich miłośników. Dlatego opracowanie Encyklopedii Pszczelarskiej dedykujemy tym wszystkim, którzy chcieliby gruntownie zapoznać się z najnowszą wiedzą pszczelarską.

Pszczelarze w Polsce otrzymują od 2005 roku pomoc z Unii Europejskiej i budżetu państwa (po 50%), w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa. Poprzez organizacje pszczelarskie znaczne kwoty (rocznie ponad 20 mln zł) kierowane są do wszystkich zainteresowanych pszczelarzy. W odróżnieniu od innych strukturalnych funduszy unijnych z pomocy tej mogą skorzystać wszyscy pszczelarze, nawet posiadający zaledwie kilka rodzin pszczelich, jak i osoby dopiero zamierzające zostać pszczelarzami (np. w zakresie szkoleń, zakupu rodzin i wymiany matek). Spowodowało to znaczne ożywienie wśród pszczelarzy, a tym samym zapotrzebowanie na nowoczesną literaturę pszczelarską. Sytuacja pszczelarstwa w kraju uległa dość istotnym zmianom. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie użytkowaniem pszczół, szczególnie wśród doświadczonych pszczelarzy. Powstaje wiele pasiek z nowocześnie wyposażonym zapleczem, dostosowanym do najnowszych wymogów w zakresie higieny produktów pszczelich. Pasieki takie stają się wysoko wyspecjalizowane i ukierunkowane najczęściej na wąski zakres produkcji pasiecznej.

Wydana przed 25 laty po raz pierwszy w kraju „Encyklopedia Pszczelarska" cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i cały jej nakład szybko został wyczerpany. Wobec rosnącego zainteresowania najnowszą wiedzą pszczelarską, niezbędne stało się ponowne jej wydanie. Dynamiczny rozwój nauki wymusił konieczność opracowania „Encyklopedii Pszczelarskiej" od podstaw.

Do napisania proponowanego opracowania zaprosiliśmy najwybitniejszych polskich specjalistów z zakresu pszczelnictwa. Wśród 23 autorów haseł do „Encyklopedii pszczelarskiej" jest aż 22 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 12 profesorów tytularnych. Autorzy wywodzą się z 14 ośrodków akademickich oraz Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach. Autorzy zawarli w poszczególnych hasłach swoje wieloletnie doświadczenie, poparte najnowszymi doniesieniami literatury fachowej. W opracowaniu wykorzystano także hasła z zakresu historii pszczelarstwa opracowane przez Romualda Żukowskiego w poprzednim wydaniu „Encyklopedii" z 1989 roku. Nie wymagały one bowiem korekt czy uzupełnień, bo zostały napisane przez Romualda Żukowskiego, historyka-samouka, niezwykle wnikliwie. Bez wątpienia opracowanie tych haseł zaliczyć należy do największych osiągnięć Romualda Żukowskiego, zmarłego w samotności w 2005 roku.

„Encyklopedia pszczelarska" zawiera zbiór wielu pojęć, z wyjaśnieniem ich znaczenia, wielu pojęć stosowanych w pszczelarstwie i pokrewnych dziedzinach nauki i gospodarki. Obejmuje wiadomości z zakresu biologii, anatomii, genetyki i hodowli pszczół, historii i ekonomiki pszczelarstwa, botaniki pszczelarskiej, gospodarki i sprzętu pasiecznego, chorób i szkodników pszczół oraz sposobów ich zwalczania, a także na temat owadów zaliczanych do grup systematycznych pokrewnych pszczołom.

W encyklopedii tej podjęliśmy próbę ujednolicenia bogatej i różnorodnej nomenklatury pszczelarskiej oraz systematyki pszczół. Wydawca pragnie dostarczyć Czytelnikowi książkę zawierającą wyjaśnienie wszystkich pojęć, z jakimi może się spotkać wykształcony pszczelarz, ale także zainteresowany fenomenem pszczelarstwa zwykły „zjadacz miodu".

„Encyklopedia pszczelarska" stanowi w pewnym sensie uwieńczenie rozwoju polskiego pszczelarstwa i nauki o nim, czyli pszczelnictwa.

„Encyklopedię pszczelarską" pod redakcją naukową Jerzego Wilde można kupić, korzystając ze strony www.pwril.com lub w siedzibie wydawnictwa – Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Sp. z o.o., ul. Malownicza 14, 02-272 Warszawa, tel. 22 868 45 29, 518 915 289 oraz w oddziale w Poznaniu – ul. Marszałkowska 23, 60-327 Poznań, tel. 500 248 819.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.