O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

Prawnik pomaga pszczelarzom

Z przyjemnością przeczytałem książkę Ziemowita Witkowskiego pt. „Gospodarka pasieczna w prawie polskim". Oceniam ją bardzo wysoko. Na rynku brak jest aktualnego opracowania na temat prawnych aspektów natury cywilnej oraz karnej w pszczelarstwie, a poza tym książkę tę napisał prawnik-pszczelarz znający problemy codziennej pracy pszczelarza amatora i pszczelarza zawodowego.

Książka „Gospodarka pasieczna w prawie polskim" jest najnowszym opracowaniem obejmującym pszczelarskie sprawy prawne. Poprzednie pozycje poświęcone sprawom prawa – „Wybrane zagadnienia prawne pszczelarstwa" Kazimierza Rozpary (...)

Prof. dr hab. KONSTANTY ROMANIUK

Prawnik pomaga pszczelarzom

Z przyjemnością przeczytałem książkę Ziemowita Witkowskiego pt. „Gospodarka pasieczna w prawie polskim". Oceniam ją bardzo wysoko. Na rynku brak jest aktualnego opracowania na temat prawnych aspektów natury cywilnej oraz karnej w pszczelarstwie, a poza tym książkę tę napisał prawnik-pszczelarz znający problemy codziennej pracy pszczelarza amatora i pszczelarza zawodowego.

Książka „Gospodarka pasieczna w prawie polskim" jest najnowszym opracowaniem obejmującym pszczelarskie sprawy prawne. Poprzednie pozycje poświęcone sprawom prawa – „Wybrane zagadnienia prawne pszczelarstwa" Kazimierza Rozpary (1989) i „Podstawowe przepisy prawne weterynaryjne i sanitarne w pszczelarstwie" Kazimierza Żółtego (2006) – są w części nieaktualne, dlatego wykorzystanie ich w prowadzonych obecnie procesach cywilnych i karnych, a także przy obrocie produktów pszczelich według wymogów unijnych, wydają się być mało przydatne.

„Gospodarka pasieczna w prawie polskim" jest pracą magisterską Ziemowita Witkowskiego, wykonaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stanowi ona zwarte omówienie gospodarki pasiecznej w prawie polskim, obejmuje najnowszą analizę literatury pszczelarskiej i prawa, a także zawiera aktualne przepisy krajowych oraz unijnych uregulowań prawnych. Pracę tę wydał „Sądecki Bartnik" w 2013 roku, w formie książki, która liczy 80 stron z podziałem na 5 rozdziałów, a każdy z nich składa się jeszcze z kilku podrozdziałów i punktów.

Rozdział I – „Pszczelarstwo w polskim systemie prawnym" – składa się z 3 podrozdziałów. Zawarte są w nim podstawowe definicje prawa w pszczelarstwie, charakterystyka i rozwój prawa bartnego w Polsce oraz pszczelarstwo w prawie polskim.

Rozdział II – „Pojęcie i typy pasiek" – jest znacznie dłuższy od pierwszego i zawiera następujące podrozdziały:

  • „Pojęcie pasieki",
  • „Typy pasiek", a w nich wydzielone punkty – pasieki amatorskie, pasieki jako dodatkowe źródło dochodu, pasieki prowadzone przez pszczelarzy zawodowych, pasieki o szczególnym znaczeniu, struktura pasiek w Polsce,
  • „Typy gospodarki pasiecznej".

Rozdział III poświęcony jest opisowi wybranych zagadnień prawnych dotyczących gospodarki pasiecznej. Autor książki rozbudował tę część bardzo szeroko. Omówił szczegółowo akty prawne niezbędne w załatwianiu spraw spornych przy lokalizacji pasieki, dotyczące odpowiedzialności materialnej i karnej właściciela pasieki, a także odpowiedzialności materialnej i karnej właścicieli pszczół z powodu pożądlenia. W rozdziale III w oparciu o literę prawa A. Witkowski omawia kwestie prawne dotyczące własności roju i przepisy prawa karnego z kodeksu wykroczeń służące w ochronie gospodarki pasiecznej, a także w ochronie prawnej pasieki przed zatruciami. Omawia również przepisy służące do powoływania komisji w przypadku zatrucia pszczół i szacowania strat materialnych. Dodatkowo omawia projekt ustawy o środkach ochrony roślin w aspekcie ochrony pasiek przed zatruciami. Końcowy podrozdział poświęcony jest analizie prawnej, wymogom weterynaryjnym w pszczelarstwie i prowadzeniu działalności nadzorowanej, a także zasadom zwalczania chorób zakaźnych i prowadzeniu ewidencji leczenia pszczół.

Rozdział IV traktuje o produktach pszczelich i wymogach ich pozyskiwania, konfekcjonowania i sprzedaży. Rozdział ten składa się z kilku podrozdziałów, m.in. poświęconych produktom pszczelim – takim jak miód, wosk, mleczko pszczele, jad, kit, pyłek kwiatowy i pierzga, a także wymogom prawnym dotyczącym pozyskiwania, konfekcjonowania i sprzedaży produktów pszczelich oraz zarządzeniom dotyczącym przestrzegania zasad higieny przy produkcji. Poza tym omówiona jest w nim handlowa i zdrowotna jakość produktów pszczelich oraz ich znakowanie, a także zasady sprzedaży bezpośredniej. Wszystko oparte o wymogi prawa polskiego i dyrektywy unijne.

Rozdział V – „Ekologiczne gospodarstwo pasieczne i tradycyjne produkty pszczele" – zawiera obowiązujące przepisy prawa i wymogi niezbędne do powstania pasieki ekologicznej, a także certyfikację i kontrolę pasieki, znakowanie produktów tam wytworzonych oraz rejestrację produktów pszczelich w myśl prawa.

Przedstawione w recenzowanej pozycji zagadnienia pszczelarskie podparte są odpowiednimi aktami prawnymi zarówno krajowymi, jak i unijnymi obowiązującymi w Polsce. Przedstawione są w 20 cytowanych aktach prawa polskiego, w 11 rozporządzeniach ministra odpowiedniego resortu, w 12 aktach prawa europejskiego, rozporządzeniach i dyrektywach oraz w części z 44 artykułów i książek, a także w 17 materiałach źródłowych, do których autor zaliczył m.in. zarządzenie dyrektora Jednostki Certyfikacji, listę Jednostek Certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce, listę produktów tradycyjnych, ogólne warunki ubezpieczeń pasiek, polskie produkty regionalne i tradycyjne, projekt ustawy o środkach ochrony roślin, raport z badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli oraz niedioksynopochodnych PCB u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego, rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zatruć pszczół miodnych oraz wyzwań dla sektora pszczelarskiego i sprawie produktów pszczelich w latach 2011-2013.

Książka Ziemowita Witkowskiego „Gospodarka pasieczna w prawie polskim" spełnia wymagania przeciętnego pszczelarza, często nieobeznanego z mało zrozumiałym językiem prawniczym. Napisana jest w prosty i bardzo komunikatywny sposób. Autor w książce przedstawił całość zagadnień związanych z gospodarką pasieczną. Omówił w niej nie tylko obowiązki pszczelarza (właściciela pasieki), ale i jego prawa.

Książka „wprowadza" czytelnika w praktyczne zagadnienia ochrony prawnej pasieki, nadzór weterynaryjny i związane z tym postępowania w przypadku wybuchu choroby zakaźnej, ochrony przed zatruciami pszczół. Autor zwraca w niej uwagę na wymogi sanitarne podczas pozyskiwania, konfekcjonowania, a także sprzedaży bezpośredniej i hurtowej produktów pszczelich. Na podkreślenie zasługuje też wyodrębnienie rozdziału o zgodnym z prawem zakładaniu pasieki ekologicznej i sprzedaży z niej produktów pszczelich.

Uważam, że książka jest bardzo cennym opracowaniem nie tylko dla pszczelarzy. Można ją polecać studentom weterynarii, rolnictwa, ogrodnictwa, zootechniki i technologii żywności, a także lekarzom weterynarii zatrudnionym w Inspekcji Weterynaryjnej na stanowiskach nadzorujących zdrowotność pasiek i zwalczanie chorób. Pozycja ta może być wykorzystywana również przez pracowników służby rolnej, których zadaniem jest m.in. powoływanie komisji do oceny zatrucia pszczół, a nawet dla policji na etapie wstępnego postępowania karnego.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.