Zbigniew Hnatiuk

Powstrzymać zbójeckie praktyki w pszczelarstwie (pod dyskusję pszczelarzom-czytelnikom)

Pszczelarze Ziemi Kłodzkiej od wielu lat z coraz większym zaniepokojeniem obserwują negatywne skutki braku właściwych uregulowań prawnych dotyczących pszczelarstwa. Obecne przepisy – obowiązujące w niezmienionej treści już blisko 70 lat – nie gwarantują zarówno ochrony pszczół, jak i pszczelarzy. Dotyczy to w szczególności niekontrolowanych przez nikogo najazdów pszczelarzy z pniami pszczelimi spoza terenu, co doprowadza do znacznego przepszczelenia Ziemi Kłodzkiej, a w konsekwencji do częstych konfliktów z miejscowymi pszczelarzami, których pszczoły konkurując o pożytek z „najeźdźcami", są coraz mniej wydajne i głodują.

Przykładem samowoli pszczelarskiej było nagłośnione w mediach zdarzenie na terenie wsi Stary Waliszów w pobliżu Kłodzka. Od wielu lat pszczelarz spoza Kluczborka przywoził na ten teren dużą, 40-pniową pasiekę i uzyskując zgodę miejscowego rolnika, stawiał ule na jego polu. W pobliżu swoje stacjonarne pasieki ma kilku miejscowych pszczelarzy, którzy interweniowali w tej sprawie bez oczekiwanego skutku. Przywiezione po raz kolejny pszczoły zostały w lipcu ubiegłego roku zabite w ulach przez nieznanego sprawcę. Niewinne pszczoły stały się ofiarą pazerności i braku zrozumienia ze strony ich opiekuna.

Koniecznością jest więc podjęcie stosownych uregulowań prawnych, zapobiegających tego typu wydarzeniom. Według obowiązujących przepisów przewóz uli poza własny teren wymaga świadectwa zdrowotności pszczół i zgłoszenia tego faktu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii – właściwemu ze względu na docelowe miejsce pobytu.

W celu wprowadzenia porządku w związku z przedstawioną sytuacją, my pszczelarze Ziemi Kłodzkiej proponujemy, aby:

1. Zgłoszenie zamiaru przywozu pasieki było w formie pisemnej, potwierdzone świadectwem leczenia i zdrowotności pszczół, z akceptacją tego faktu miejscowego koła Polskiego Związku Pszczelarzy. Zgłoszenie kierowane powinno być do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz struktur pszczelarskich tego terenu, z określeniem miejsca nowego posadowienia uli. Przywóz pasieki byłby dopuszczalny wtedy, kiedy zarówno Powiatowy Lekarz Weterynarii, jak i miejscowe pszczelarskie struktury władz PZP wyrażą na to zgodę.

2. Przewożący pasieki na inny teren musi legitymować się aktualnym członkostwem w PZP, strażnikiem pszczelarskiego prawa dotyczącego prawidłowych metod chowu pszczół i ich skutecznego leczenia.

3. Nierealizowanie wymienionych zasad powinno skutkować powiadomieniem policji, a w skrajnych przypadkach wywiezieniem przez organa porządku publicznego uli na odosobnione miejsce wyznaczone przez miejscowych pszczelarzy. Zasady takie są realizowane z powodzeniem przez Czechów.

Przekonani jesteśmy, że takie uregulowanie zasad obowiązujących w pszczelarstwie, wyeliminuje patologiczne przypadki zadrażnień pomiędzy pszczelarzami, których ofiarami są pożyteczne owady.

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka