zmiany w programach ARR wsparcia pszczelarstwa

Moderator: krzysglo

kirkor
Nieśmiały
Nieśmiały
Posty: 21
Rejestracja: 2008-05-20, 08:01
Lokalizacja: Kraków

zmiany w programach ARR wsparcia pszczelarstwa

Post autor: kirkor »

Dochodzą mnie słuchy, że planowane są istotne zmiany w programach wsparcia ze strony ARR od nowego roku. Dla starających się o dopłaty mają być ustalone m.in. minima rodzin, mają być dopłaty do sprzętu pszczelarskiego itd. itp. Jedne rzeczy napawają zdumieniem i grozą inne nadzieją. Czy ktoś ma jakieś informacje na ten temat? Pozdrawiam.

oro54
Stukacz Junior
Stukacz Junior
Posty: 65
Rejestracja: 2005-11-28, 22:39
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski

Post autor: oro54 »

W skrócie, bo w różnych organizacjach pszczelarskich sposób podziału dotacji może się trochę różnić.
Na rok 2011
-leki refundowane w 100%
-odkłady + matki około 70%
nowość:
- warunkiem otrzymania dotacji są opłacone składki za rok 2010 – tzw. rok bazowy.
I tak pasieki od 20 rodzin wzwyż mogą się ubiegać dotację na
sprzęt pszczelarski taki jak: miodarka, odstojniki, stoły do odsklepiania, praski do węzy, topiarki słoneczne.
pasieki od 50 rodzin wzwyż o dotację na zakup lawet do przewozu uli.
Łączna wysokość wszystkich dotacji nie może przekroczyć 8000 pln na pszczelarza.
Nie wiem jak będą traktowani pszczelarze niezrzeszeni – brak roku bazowego.
Szczegóły dopiero jak wrócą odpowiedzi na zapytania w tej sprawie.
Z poważaniem oro54

krzysglo
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 558
Rejestracja: 2007-01-19, 20:43
Lokalizacja: woj. opolskie

Post autor: krzysglo »

Matki refundowane nieunasienione i unasienione ze sprawdzonym czerwieniem.

Nie będzie refundacji do matek unasienionych bez sprawdzonego czerwienia.

oro54 zapomniałeś dodać, że dochodowość łączna gospodarstwa pasiecznego i np. rolnego nie może przekroczyć 4 ESU dla sprzętu i lawet.

kirkor
Nieśmiały
Nieśmiały
Posty: 21
Rejestracja: 2008-05-20, 08:01
Lokalizacja: Kraków

Post autor: kirkor »

Dzięki za odpowiedź. Proszę o przybliżenie mi co to znaczy 4 esu dla sprzętu i lawet. Pozdrawiam. Wojtek

SKapiko
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 771
Rejestracja: 2006-12-05, 19:21
Lokalizacja: kraśnickie

Post autor: SKapiko »

esu liczy się do upraw i do zwierząt np 80 rodzin pszczelich to 4 esu
Ciekawość to porad i błędów matka
Gwiazda nadziei gaśnie ostatnia
Pozdrawiam brać pszczelarską SKapiko

K-las
Obserwator
Obserwator
Posty: 5
Rejestracja: 2008-12-08, 18:02
Lokalizacja: lubelskie

Post autor: K-las »

200 rodzin pszczelich jest równe 4ESU.Od 81 rodzin to dział specjalny do którego nie przysługuje refundacja.
Pozdrawiam Krzysztof

SKapiko
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 771
Rejestracja: 2006-12-05, 19:21
Lokalizacja: kraśnickie

Post autor: SKapiko »

kiedyś gdy miałem niskotowarówkę to właśnie mi tak liczyli rodziny pszczele
Ciekawość to porad i błędów matka
Gwiazda nadziei gaśnie ostatnia
Pozdrawiam brać pszczelarską SKapiko

krzysglo
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 558
Rejestracja: 2007-01-19, 20:43
Lokalizacja: woj. opolskie

Post autor: krzysglo »

Co na to ARR ?
Wstawię artykuł.

cyt.

Wspieramy pszczelarzy

Rozmowa z Andrzejem Butrą - dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu.

- Wspólna Polityka Rolna UE wspiera działalność na rynku miodu poprzez stosowanie dopłat do produkcji i zbytu miodu ...

- Tak. Podstawowym celem tego działania jest rozwój branży pszczelarskiej osiągany poprzez poprawę warunków produkcji, jakości i zbytu miodu. Wspieranie rynku miodu jest podyktowane: potrzebą rozwoju terenów wiejskich oraz utrzymania równowagi ekologicznej, znacznym zróżnicowaniem warunków produkcji miodu na terenie Wspólnoty, dużym rozdrobnieniem produkcji i zbytu miodu, brakiem równowagi między podażą a popytem na miód na rynku Wspólnoty, rozprzestrzenianiem się w krajach członkowskich warrozy i chorób pokrewnych oraz problemami związanymi z ich zwalczaniem.

- Jakiego rodzaju są to działania

- Unia Europejska wspiera finansowo: pomoc techniczną dla pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, zwalczanie warrozy, racjonalizację sezonowego przenoszenia uli, laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko-chemicznych miodu, działania mające na celu wsparcie zasiedlenia uli we Wspólnocie, współpracę z wyspecjalizowanymi jednostkami wdrażającymi programy naukowo-badawcze w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich.
W sezonach 2010/11, refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, wdrażanie programów badawczych.

- Kto może uzyskać dofinansowanie ?

- O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi - w zależności od rodzaju środka wsparcia - są: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską. Muszę tutaj zaznaczyć, że jednostki budżetowe nie mogą ubiegać się (jako podmioty uprawnione) o udział w działaniach w ramach tego mechanizmu.

- A kto jest końcowym odbiorcą tego wsparcia?

Końcowymi odbiorcami wsparcia - udzielanego organizacjom i stowarzyszeniom pszczelarzy - są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz pasieki zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii, spełniające wyznaczone kryteria. Na przykład przy zakupie sprzętu pszczelarskiego. odbiorca tego wsparcia powinien posiadać, co najmniej 20 rodzin pszczelich, a w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli - nie mniej niż 50 rodzin pszczelich .

- Jakie są warunki otrzymania wsparcia?

- Podmioty przystępujące do mechanizmu po raz pierwszy - są zobowiązane do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Podmioty uprawnione zainteresowane udziałem w mechanizmie są zobowiązane do sporządzenia i złożenia projektów realizacji planowanych działań na formularzach ARR. Warunki uczestnictwa w mechanizmie oraz formularze projektów zostaną ogłoszone i będą dostępne: na stronie internetowej www.arr.gov.pl w centrali i oddziałach terenowych ARR. Po zakończeniu wpływu projektów odbywa się ich weryfikacja i wybór. Komisja powołana przez Prezesa ARR dokonuje oceny złożonych projektów. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele MRiRW i ARR. Do zadań Komisji należy: podjęcie decyzji o wyborze lub odrzuceniu projektów oraz podział środków finansowych - w ramach poszczególnych kierunków wsparcia - na realizację wybranych projektów. Komisja może dokonać redukcji kosztów, które podlegać będą refundacji, przedstawionych w kosztorysie złożonego projektu. Podmioty uprawnione zostają niezwłocznie powiadomione pisemnie o wynikach pracy Komisji. Następnie ARR zawiera z podmiotami uprawnionymi umowy na realizację projektów w ciągu 60 dni od daty dokonania wyboru projektów .

- Jaki jest okres realizacji projektów

- Realizacja projektów powinna zakończyć się w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż 14 sierpnia roku następującego po roku złożenia projektu. Za jej zakończenie uznaje się dzień złożenia w ARR wniosku o refundację (wraz z wymaganymi dokumentami). W przypadku przesłania ww. dokumentów o terminie złożenia decyduje data stempla na przesyłce.

- Kiedy nastąpi wypłata środków za realizację danego projektu?

- Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych na realizację projektu, podmiot uprawniony jest zobowiązany do złożenia w Centrali ARR - w terminie określonym w umowie - wniosku o refundację wraz ze stosownymi załącznikami. ARR dokonuje rozliczenia umowy oraz wyliczenia kwoty refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu przez dany podmiot na podstawie wniosku o wypłatę refundacji i raportu z kontroli. Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty ARR przesyła do podmiotu uprawnionego informację o wysokości przyznanej refundacji. Chcę tutaj podkreślić, że refundacja nie może być wyższa niż określona w umowie. ARR dokonuje wypłaty przyznanej kwoty na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentów księgowych, ale nie później niż do 15 października roku, w którym zakończono realizację projektu .

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:
Witold Żurawicki

źródło:
Kurier Rolniczy nr 10/2010 s.19 (wersja papierowa)

http://www.oodr.pl/sortowanie.php3?dzia ... :00&on=tak

[ Dodano: 2010-10-06, 09:32 ]
Skoro na stronie ARR nie ma jeszcze informacji nt. Wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/11 - 2012/13, umieszczę skan otrzymanej broszurki.

[ Dodano: 2010-10-06, 10:05 ]
Treść broszurki - zeskanowana.
str. 2-7
na 8 str. jest adnotacja:
Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi ofert skierowanej do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działeń mogących wynikać z treści broszury. ARR wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem żródła.

cyt.

Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2010/2011,2011/12 i 2012/13.
Korzystanie z dofinansowania działań prowadzonych w tym sektorze umożliwia zatwierdzony przez Komisję Europejską - Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2010/11,2011/12 i 2012/13.

Unia Europejska wspiera finansowo:
I. Pomoc techniczną dla pszczelarzy i organizacji pszczelarzy II. Zwalczanie warrozy
III. Racjonalizację sezonowego przenoszenia uli
IV. Środki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko-chemicznych miodu
V. Działania mające na celu wsparcie zasiedlenia uli we Wspólnocie
VI. Współpracę z wyspecjalizowanymi jednostkami wdrażającymi programy naukowo-badawcze w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich.

W sezonach 2010/11, 2011/12, 2012/13 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:
- przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji
- zakup sprzętu pszczelarskiego
- zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski
- zakup przyczep (lawet) do przewozu uli
- zakup urządzeń laboratoryjnych
- wykonanie analiz jakości miodu
- zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich
- wdrażanie programów badawczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi - w zależności od rodzaju środka wsparcia - są:
- związki pszczelarskie
- stowarzyszenia pszczelarzy
- zrzeszenia pszczelarzy
- spółdzielnie pszczelarskie
- grupy producenckie pszczelarzy
- jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.


Jednostki budżetowe nie mogą ubiegać się (jako podmioty uprawnione) o udział w działaniach w ramach tego mechanizmu.

Końcowymi odbiorcami wsparcia - udzielanego organizacjom i stowarzyszeniom pszczelarzy - są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz pasieki zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii.

W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego odbiorca tego wsparcia powinien posiadać co najmniej 20 rodzin pszczelich, a w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli - nie mniej niż 50 rodzin pszczelich.

Z omawianego wsparcia nie może korzystać pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa o wielkości ekonomicznej stanowiącej równowartość minimum 4 ESU 1). Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Składanie projektów

Podmioty uprawnione - przystępujące do mechanizmu po raz pierwszy - są zobowiązane do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARW
Podmioty uprawnione zainteresowane udziałem w mechanizmie są zobowiązane do sporządzenia i złożenia projektów realizacji planowanych działań na formularzach ARR. Projekty te należy składać do 29 października każdego roku objętego Programem, tj.: 2010,2011,2012.

Warunki uczestnictwa w mechanizmie oraz formularze projektów są dostępne:
- w centrali i oddziałach terenowych ARR 2)
- na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Okres realizacji projektów

Realizacja projektów powinna zakończyć się w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż 14 sierpnia roku następującego po roku złożenia projektu.
Za jej zakończenie uznaje się dzień złożenia w ARR wniosku o refundację (wraz z wymaganymi dokumentami). W przypadku przesłania ww. dokumentów o terminie złożenia decyduje data stempla na przesyłce.

Weryfikacja i wybór projektu

Komisja powołana przez Prezesa ARR dokonuje oceny złożonych projektów. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele MRiRW i ARR.
Do zadań Komisji należy:
- podjęcie decyzji o wyborze lub odrzuceniu projektów oraz
- podział środków finansowych - w ramach poszczególnych kierunków wsparcia - na realizację wybranych projektów.

Komisja może dokonać redukcji kosztów, które podlegać będą refundacji, przedstawionych w kosztorysie złożonego projektu.
Podmioty uprawnione zostają niezwłocznie powiadomione pisemnie o wynikach pracy Komisji.

Zawarcie umowy i realizacja projektu

ARR zawiera z podmiotami uprawnionymi umowy na realizację projektów w ciągu 60 dni od daty dokonania wyboru projektów.
W zawartej umowie określone zostają m.in.:
a) termin realizacji projektu,
b) koszty podlegające refundacji i ich wysokość,
c) zasady dokumentowania poniesionych wydatków,
d) zasady rozliczania się z ARR.

Obowiązki podmiotu uprawnionego

Po podpisaniu umowy podmiot uprawniony będzie zobowiązany m.in. do:
- prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej związanej z realizacją projektu,
- posiadania pełnej dokumentacji źródłowej kosztów poniesionych na realizację projektu,
- poddania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym, przeprowadzanym zarówno przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR, jak i inne instytucje upoważnione do dokonania oceny należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" oraz przepisów krajowych i UE.

Składanie wniosków o refundację i ich weryfikacja

Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych na realizację projektu, podmiot uprawniony jest zobowiązany do złożenia w Centrali ARR - w terminie określonym w umowie - wniosku o refundację. Do wniosku należy załączyć:
- kopie faktur/rachunków, potwierdzających koszty poniesione na realizację projektu
- dokumenty potwierdzające dokonanie płatności
- inne dokumenty, w zależności od rodzaju zrealizowanego działania, określone w umowie.

Kontrole realizacji projektu

ARR jest uprawniona do przeprowadzania kontroli wywiązania się podmiotu uprawnionego z zobowiązań wynikających z umowy na realizację projektu:
- w siedzibie podmiotu uprawnionego
- u podwykonawcy, w przypadku zlecenia realizacji projektu przez podmiot uprawniony
- w gospodarstwach pasiecznych (u końcowych odbiorców wsparcia).

Kontrola może również dotyczyć realizacji zapisów ujętych w umowie oraz umów zawartych w latach poprzednich.
Kontrole odbywają się:
- w trakcie realizacji projektu - wyrywkowo,
- po zakończeniu realizacji projektu (przed wypłatą refundacji) - nie mniej niż 30% zawartych umów w ramach poszczególnych kierunków wsparcia.

Rozliczenie umowy i wypłata należnej refundacji

Na podstawie wniosku o wypłatę refundacji i raportu z kontroli (w przypadku kiedy kontrola miała miejsce) ARR dokonuje rozliczenia umowy oraz wyliczenia kwoty refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu przez podmiot uprawniony.
Refundacja nie może być wyższa niż określona w umowie.

Kwota refundacji wyliczona będzie na następujących zasadach:

- koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji - 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego - do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy - 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- koszty poniesione na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli - do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- koszty poniesione na zakup sprzętu laboratoryjnego - do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- koszty poniesione na przeprowadzenie analiz fizykochemicznych miodu - 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- koszty poniesione na zakup pszczół - do 70% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

- koszty poniesione na wdrożenie stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich - 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie.


Refundacji podlegają koszty:

- wynikające z przedłożonych faktur/rachunków, za które płatność została dokonana przez podmiot uprawniony lub odbiorcę końcowego (w zależności od kierunku wsparcia),

- poniesione w określonym w umowie okresie realizacji projektu.

Wypłata refundacji

Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty refundacji ARR przesyła do podmiotu uprawnionego informację o wysokości przyznanej refundacji.

W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli - do informacji dołączony jest imienny wykaz odbiorców końcowych wsparcia, z obliczoną dla nich kwotą refundacji. Podmiot uprawniony zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty otrzymania refundacji wypłacić poszczególnym odbiorcom końcowym należną im kwotę refundacji według listy przesłanej przez Agencję.
ARR dokonuje wypłaty przyznanej kwoty na rachunek podmiotu uprawnionego w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentów księgowych, ale nie później niż do 15 października roku, w którym zakończono realizację projektu.

Akty prawne

Akty prawne Unii Europejskiej
- Dyrektywa Rady 2001/11 O/WE z dnia 20 grudnia 2001 r.
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (..rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku").
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa (z późno zm.).

Akty prawne krajowe
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. nr 42, poz. 386 z późno zm.).
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 nr 213, poz. 1342 z późno zm.).
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późno zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 nr 187, poz. 1577 z późno zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. nr 181, poz. 1773 z późno zm.).
- Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2006 r. nr 187, poz. 1381).

Przypisy
1) ESU - Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej.
2) Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 oraz szczegółowe zasady rejestracji zamieszczone są na stronie internetowej www.arr.gov.pl

[ Dodano: 2010-10-06, 10:41 ]
kirkor pisze:Dzięki za odpowiedź. Proszę o przybliżenie mi co to znaczy 4 esu dla sprzętu i lawet. Pozdrawiam. Wojtek
Tutaj jest tabela do wyliczenia:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki ... 181209.pdf

a tutaj aktywny formularz (ale coś u mnie nie działa tak jak powinien).

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki ... 181209.xls

[ Dodano: 2010-10-18, 13:49 ]
Jest już więcej szczegółów:

http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=8869
Załączniki
arr_pszczel.jpg

ODPOWIEDZ