Unia Europejska a pszczelarstwo

Moderator: krzysglo

Łukasz 2

Unia Europejska a pszczelarstwo

Post autor: Łukasz 2 »

mam pytanie dotycząc dofinansowania np za zakup wiekszej ilości uli
czy jest jakiś przepis opisujący jakie mają być spełnione wymagania aby ubiegać się o ćoś takiego
prosze ojakieś podpowiedzi albo linki

Łukasz 2

Post autor: Łukasz 2 »

nikt nie jest w temacie

dkrzysztof10
Starszy Stukacz
Starszy Stukacz
Posty: 149
Rejestracja: 2006-05-20, 10:23

Post autor: dkrzysztof10 »

mam pytanie czy ktos wie cos o dopłatach bezposrednich od pni pszczelich
Jak rozdaję chleb biednym, to nazywają mnie świętym,
a jak pytam się dlaczego biedni nie mają chleba, mówią - komunista

henrmiko
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 520
Rejestracja: 2005-12-21, 16:21
Lokalizacja: Wieluń

Post autor: henrmiko »

Nie ma dopłat bezpośrenich, chociaż są różne wnioski i propozycje różnych organizacji w tej sprawie . Jest natomiast inny rodzaj pomocy o czym mówi między innymi - poniższe opracowanie, które w całości w niezmienionej wersji z roku 2005 przedstawiam niżej.

Obecnie jest opracowywana wersja realizacji kosztów (ustalonych zgodnie z określoną procedurą) ponoszonych podczas realizacji programów pszczelarskich w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP na rok bieżący i przyszły. -


"Wsparcie pszczelarstwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej”
tekst opracowany przez DEP. WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH, TEL.: 623−16−32
zamieszczony w "Biuletynie informacyjnym", Nr 1/2005 (92) wydawanym przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Podobnie jak inne sektory polskiego rolnictwa, pszczelarstwo po 1maja 2004 roku w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zostało objęte innymi niż dotychczas narzędziami wsparcia. Wygasł dotychczasowy mechanizm, polegający na umożliwieniu zakupu cukru pszczelarzom po niższych cenach oraz zakupie, przechowywaniu i sprzedaży miodu pszczelego prowadzony na podstawie rocznych programów działań interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego. Mechanizm ten został zastąpiony działaniami w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, Sektorowego Programu Operacyjnego oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radykalnym zmianom uległa zarówno struktura, jak i zakres pomocy.
W miejsce mechanizmów finansowych (tańszy cukier i korzystne warunki dla podmiotów prowadzących zakup, przechowywanie i sprzedaż miodu pszczelego na zlecenie Agencji Rynku Rolnego) zostały wprowadzone działania polegające na:

refundacji kosztów (ustalonych zgodnie z określoną procedurą) ponoszonych podczas realizacji programów pszczelarskich w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP),

częściowej refundacji nakładów inwestycyjnych (Sektorowy Program Operacyjny − Inwestycje w gospodarstwach rolnych, refundacja od 50% do 65% kosztów kwalifikowanych), wsparciu Grup Producenckich (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Korzystanie z dofinansowania ze środków UE na działania prowadzone w sektorze pszczelarskim w ramach KPWP, musi być poprzedzone przedstawieniem Komisji Europejskiej programu narodowego. Powinien on być opracowany przy współpracy z organizacjami sektora pszczelarskiego i powinien zawierać:
-cele programu,
-aktualną sytuację w sektorze pszczelarskim,
-określenie szacunkowych kosztów i planu finansowania poszczególnych działań,
-określenie krajowych podstaw prawnych i administracyjnych umożliwiających realizację zaproponowanych działań,
-nazwy reprezentatywnych organizacji pszczelarskich współpracujących przy opracowaniu programu.
Poza tym program musi uwzględniać funkcję kontroli nad realizacją zatwierdzonych projektów oraz dane opisujące strukturę sektora, uwzględniające
-liczbę uli, pszczelarzy (ogółem oraz pszczelarzy zawodowych),
-strukturę sprzedaży miodu (bezpośrednio konsumentom, do handlu detalicznego, do pośredników zajmujących się konfekcjonowaniem, do przemysłu),
-wielkość importu i eksportu,
-ceny miodu na rynku, koszty produkcji i konfekcjonowania miodu oraz koszty związane z utrzymaniem pasieki.

Polska przygotowała taki program, który obejmuje wszystkie działania przewidziane w Rozporządzeniu 797/2004 to jest:

->Pomoc techniczną dla pszczelarzy i organizacji.
->Kontrolą warrozy.
->Racjonalizacją przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki.
->Działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko−chemicznych miodu.
->Działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich.
->Współpracą z wyspecjalizowanymi jednostkami w ramach programów badawczych w sektorze pszczelarskim i produktów pszczelarskich.

Komisja Europejska określa maxymalną kwotę wsparcia, jaka może być udzielona poszczególnym państwom członkowskim w ramach dofinansowania poprzez podzielenie łącznej kwoty wsparcia przeznaczonego z budżetu UE proporcjonalnie do liczby uli na terenie danego kraju członkowskiego. Na powyższe działania dla Polski w okresie 01.09.2004 – 31.08.2005 przewidziano 18,2 mln zł (uwzględniając 50% dotację z budżetu krajowego). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 797/2004 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 917/2004, w dniu 15.05.2004 r. Polska przedstawiła program Komisji do zaakceptowania.
20.08.2004 r. Komisja wydała decyzję C(2004)3165 zatwierdzającą Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata: 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007, współfinansowany w 50% ze środków Wspólnoty. Należy w tym miejscu nadmienić, że rok 2004 był pierwszym, w którym wprowadzono 3 – letni program wsparcia pszczelarstwa. Dotychczas bowiem realizowano programy 1 – roczne. Wyżej wymieniona Decyzja Komisji była podstawą do uruchomienia działań związanych z realizacją programu wsparcia pszczelarstwa w Polsce.

Instytucją wdrażającą Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce, jest Agencja Rynku Rolnego, która opublikowała ,,zaproszenia do składania ofert projektów na działania proponowane w roku 2004/2005”. Pomoc finansowa kierowana jest do sektora pszczelarskiego, gdzie beneficjentami końcowymi są gospodarstwa pasieczne i indywidualni pszczelarze, których pasieki są zgłoszone lub zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast o refundacje środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi w zależności od działania wsparcia są:
-organizacje i stowarzyszenia pszczelarzy,
-spółdzielnie pszczelarskie,
-grupy producenckie pszczelarzy,
-przedsiębiorcy sektora pszczelarskiego,
-ośrodki badawczo−naukowe sektora pszczelarskiego.

Agencja Rynku Rolnego może podpisywać umowy na realizację działań w ramach mechanizmu wyłącznie z podmiotami uprawnionymi. Z uwagi na to, że podstawą rozliczenia się z Agencją Rynku Rolnego jest faktura VAT, podmiot uprawniony uczestniczący w
mechanizmie powinien być płatnikiem podatku VAT. Przed przystąpieniem do złożenia oferty, podmioty uprawnione zobowiązane są do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego. Po złożeniu ofert w Agencji Rynku Rolnego dokonuje się weryfikacji formalnej nadesłanych dokumentów. Sprawdzana jest kompletność złożonej dokumentacji oraz zgodność projektu z kierunkami wsparcia przewidzianymi w mechanizmie. Po dokonaniu wyboru ofert do realizacji przez Komisję Opiniującą, Agencja Rynku Rolnego podpisuje z podmiotami uprawnionymi realizację wybranych projektów. W umowie określane są min.:
-termin realizacji umowy,
-koszty kwalifikowane podlegające refundacji i ich wysokość,
-zasady dokumentowania poniesionych wydatków,
-zasady rozliczania się z ARR.
Projekt musi być zrealizowany do 31 sierpnia 2005 roku.
Podmioty uprawnione zobowiązane są do prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat od daty podpisania umowy, dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Należy podkreślić, że Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa będzie stanowił znaczne wsparcie dla sektora pszczelarskiego w Polsce a stopień wykorzystania dostępnych w ramach KPWP środków powinien być wysoki.

Pozdrawiam brać pszczelarską,
Katarzyna Wieteska"
Z pszczelarskim pozdrowieniem - Henryk!

a-d
Stukacz Junior
Stukacz Junior
Posty: 46
Rejestracja: 2006-11-19, 18:07
Lokalizacja: lubuskie

Post autor: a-d »

A tak w skrócie, to pszczelarz mający 10 uli może kupić leki i matki za pośrednictwem związku czy innych organizacji pszczelarskich, za co otrzyma zwrot kosztów. Ale vat musi zapłacić. Natomiast nie może liczyć na żadną inną pomoc czy dofinansowanie, które jest przeznaczone właściwie tylko dla firm czy pszczelarzy zawodowych.(zarejestrowanych US i KRUZ).
a-d

henrmiko
Senior Stukacz
Senior Stukacz
Posty: 520
Rejestracja: 2005-12-21, 16:21
Lokalizacja: Wieluń

Post autor: henrmiko »

Dla pełnego naświetlenia i wyjaśnienia poruszonego tematu podaję pełny tekst Oświadczenia pewnego pręznie działającego Stowarzyszenia:

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POMOCY UNIJNEJ W ZAKRESIE KRAJOWEGO PROGRAMU WSPARCIA PSZCZELARSTWA opracowane przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
...pomijam wstęp, bo prawdopodobnie został zmieniony.

Nowy okres programowania 2007-2013 stwarza olbrzymią szansę dla rozwoju polskiego pszczelarstwa, aby tak się jednak stało trzeba stworzyć odpowiednie warunki, aby proces absorpcji środków unijnych następowały szybko, sprawnie, a pieniądze trafiały do pszczelarzy na cele, które spowodują wzrost znaczenia polskiego miodu w Europie i na Świecie.
Nasze stowarzyszenie z zaniepokojeniem obserwuję przebieg prac nad nowym trzyletnim okresem 2007-2010 projektowania podejmowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Powielane są bowiem te same błędy, które wystąpiły w latach 2004-2007 i doprowadziły do niewykorzystania w pełni przyznanych Polsce limitów finansowych.
Pomoc finansowa jest więc przyznawana w sztywnej procedurze, która wyklucza elastyczność na tym trudnym i bardzo zależnym od nieprzewidywalnych czynników rynku, co jest sprzeczne z przepisami unijnymi, a zwłaszcza z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 917/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia rady (we) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa, które stanowi, że: aby umożliwić większą elastyczność we wdrażaniu programu, należy pozwolić na dostosowywanie środków programów w trakcie wdrażania programu, jednakże zmienione działania muszą pokrywać się ze środkami przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 797/2004. Środki finansowe zamiast przyczyniać się do rozwoju pasiek i wiedzy pszczelarzy są w sposób nieracjonalny wydatkowane i w nie dość wystarczającej ilości trafiają do ostatecznych beneficjentów.
Postulujemy także aby wzorem czeskich i węgierskich rozwiązań podstawą prawna wydatkowania środków pomocy publicznej było rozporządzenie Ministra lub Rady Ministrów, a nie jak do tej pory zarządzenie Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Taka sytuacja stwarza duże wątpliwości co do konstytucyjności przyjętych rozwiązań, gdyż zarządzenia Prezesa ARR jako źródło prawa wewnętrznie obowiązującego (tylko organy administarcji podległej) i zgodnie z art. 93 ust. 3 zd. 2 nie może: stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Obowiązująca w Polsce zasada zamkniętego systemu źródeł prawa, co stanowi art. 87 in extenso wymaga do takich rozstrzygnięć co najmniej prawnej formy rozporządzenia.
Stąd Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” postuluje:

1. Przyjmowanie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w formie rozporządzenia,
2. Umożliwienie w nowym okresie projektowania 2007-2010 dokonania zwrotu poniesionych przez pszczelarzy kosztów utrzymania, rozbudowy i unowocześniania sprzętu pasiecznego i pasieki. Można w tej materii wykorzystać czeskie i węgierskie doświadczenia (dopłaty do ula, refundacja cukru),
3. Umożliwienie czerpania korzyści z środków pomocy publicznej także przez prywatnych pszczelarzy.
4.Przyjęcie racjonalnych i skutecznych form kontroli warrozy zgodnie z art. 2. pkt. B rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich. Prawo polskie de lege lata tworzy w tej materii nieskuteczne i nadmiernie rygorystyczne wymagania dotyczące wyboru środka leczniczego na rok przed jego zastosowaniem,
5. Przyjęcie skutecznych form racjonalizacji sezonowego przenoszenia uli zgodnie z art. 2. pkt. C rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich. Prawo polskie de lege lata pomija złożoność aspektu sezonowego przenoszenia uli, umożliwiając jedynie refundacje lawet do przewozu uli. Koniecznym elementem tego programu musi być refundacja także innych urządzeń (stojaki, ładowarki, wszelki sprzęt potrzebny do prowadzenia pasieki wędrownej),
6. Przyjęcie racjonalnych i skutecznych środków mających na celu wsparcie zasiedlania uli we Wspólnocie zgodnie z art. 2. pkt. D rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich. Polskie prawo de lege lata, umożliwiając jedynie refundacje matek pszczelich i odkładów. Unowocześnienie polskich gospodarstw pasiecznych wymaga podjęcia refundacji sprzętu koniecznego do zasiedlanie uli, w tym i samych uli. Tylko bowiem w ten sposób nastąpić dynamiczny rozwój polskiego pszczelarstwa.
7. Przyjęcie zasad pozwalających na elastyczność we wdrażaniu programu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 917/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia rady (we) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa. Beneficjenci powinni mieć możliwość negocjowania zmian w trakcie realizacji projektów, razem z ważeniem kosztów i zysków. Jeżeli nastąpi zmiana jakościowa powinny być zmienione warunki ilościowe, tak aby mogły następować przesunięcia pomiędzy 6 ścieżkami przy zachowaniu niezmienionego poziomu dofinansowania. Często bowiem niezrealizowanie jednej ze ścieżek wsparcia wynika z czynników niezależnych od pszczelarza i nie powinien on tracić zakontraktowanych środków, jeśli będzie potrafił przesunąć je na inną ścieżkę w zgodzie z racjonalnymi zasadami prowadzenia pasieki. Instytucje zarządzające powinny wykazywać w tej mierze elastyczność, która zapewni najwyższą z możliwych skuteczność w wydatkowaniu środków UE,
8. Pełną informację i dostęp dla wszystkich zainteresowanych do efektów współpracy z wyspecjalizowanymi organami w zakresie wdrażania stosowanych programów badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelarskich, to jest zgodnie z art. 2. pkt. F rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich.
Wszystkim nam powinno zależeć na najwyższej skuteczności w absorpcji środków pochodzących z UE oraz krajowej pomocy publicznej. Aby mądrze wykorzystać nadarzającą się szansę na wielki skok cywilizacyjny zagwarantowane muszą być zasady współpracy wynikające z art. 5 F rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004z dnia 26 kwietnia 2004 r., który stanowi, że: Programy pszczelarskie są sporządzane w ścisłej współpracy z przedstawicielami organizacji i spółdzielni pszczelarskich. Czyniąc zadość tym zasadom oraz uprawnieniom wynikającym z art. 63 in extenso Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., występujemy z niniejszymi postulatami.
Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
Z pszczelarskim pozdrowieniem - Henryk!

coconut
Starszy Stukacz
Starszy Stukacz
Posty: 145
Rejestracja: 2007-11-28, 16:36
Lokalizacja: Polska

"Miod chroniony prawem Unii Europejskiej"

Post autor: coconut »

Ciekawe ...
Załączniki
Miod chroniony prawem UNII EUROPEJSKIEJ(1).jpg
coconut

Zablokowany