Polityka prywatności

1.
Postanowienia ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Strony internetowej www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl stanowiącego własność Pszczelarskiego Towarzystwa Naukowego, a także określa zasady wykorzystywania plików Cookies na Stronie.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”) jest Strona internetowa www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl.
 • Użytkownikami Strony są osoby korzystające z usług świadczonych przez www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl za pośrednictwem Strony, określonych w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. 

2.
Cel przetwarzania danych osobowych użytkowników

 • Strona internetowa miesięcznika „Pszczelarstwo” przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach:
  • umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Strony, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności realizacji zamówień dokonywanych w ramach Strony internetowej, umożliwienie rejestracji konta klienta na stronie, zapewnienia obsługi tego konta, w tym również rozwiązywania problemów technicznych
  • prowadzenie marketingu usług świadczonych przez Stronę w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi dostarczania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
  • rozpoznawania reklamacji Użytkowników;
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Stronę drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;

3.
Przetwarzane dane osobowe

 • Strona internetowa miesięcznika „Pszczelarstwo” gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, o ile zostaną one dobrowolnie podane:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania/adres doręczenia;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu.
 • Dodatkowo, podczas korzystania ze Strony serwery www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp. 

4.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Strona internetowa miesięcznika „Pszczelarstwo” przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie następujących przepisów:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stronę internetową miesięcznika „Pszczelarstwo”
 • Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez stronę internetową www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl usług w ramach strony internetowej miesięcznika „Pszczelarstwo”.

5.
Zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych

 • Strona internetowa miesięcznika „Pszczelarstwo” zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:
  • dane osobowe Użytkowników Strony są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO,
 • Strona stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem,
  • dane osobowe Użytkowników Strony nie będą przez www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
   • użytkownik wyrazi na to zgodę;
   • jest to konieczne w celu realizacji usług świadczonych przez Stronę internetowa miesięcznika „Pszczelarstwo” -  udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji usług;
   • jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
   • jest to koniecznie z uwagi na dochodzenie należności oraz innych roszczeń przysługujących PTN wydawcy miesięcznika „Pszczelarstwo”,
  • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe mogą być również udostępnianie zaufanym podmiotom trzecim, które miesięcznik „Pszczelarstwo” upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem usług przez Stronę, tj. np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom hostingowym, pracownikom, współpracownikom itp., jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności;
  • dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;
  • dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Strony internetowej miesięcznika „Pszczelarstwo”. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

6.
Pozostałe prawa użytkownika dotyczące danych osobowych

 • Każdy Użytkownik ma prawo:
  • wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Stronę internetową miesięcznika „Pszczelarstwo”;
  • żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Stronę internetowa dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika właściwego oświadczenia woli: za pomocą poczty elektronicznej na adres: www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7.
Mechanizm Cookies

 • Strona internetowa www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 • Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 • W celu korzystania ze Strony internetowej miesięcznika „Pszczelarstwo” konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony.
 • Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 • Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 • Strona zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Strony. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 • W ramach Strony internetowej miesięcznika „Pszczelarstwo” stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje Cookies:
  • „niezbędne” pliki Cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;
  • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.;
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 • Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Safari
  • Opera

8.
Zmiany w Polityce Prywatności

 • Strona internetowa www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Miesięcznik „Pszczelarstwo” poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta Użytkownika.
 • Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Miesięcznik „Pszczelarstwo”.
 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 2021-07-01

9.
Kontakt z nami

 • Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników prosimy kierować na adres e-mail: www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl
   

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ