Regulamin

Regulamin strony internetowej
miesięcznik „Pszczelarstwo”

 

Dane rejestrowe administratora strony internetowej: Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. Działalność – Miesięcznik Pszczelarstwo. Adres działalności: Puławy ul. Grabskiego 7a/8, 24-100 Puławy. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym, Rejestr Stowarzyszeń Rst 412 Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny I Rejestrowy, KRS nr 000011288, REGON: 012054920, NIP: 5260001364.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych na stronie internetowej, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator Danych Osobowych:
  Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
  Miesięcznik Pszczelarstwo
  ul. Grabskiego 7a/8, 24-100 Puławy
  NIP: 5260001364
  REGON: 012054920
 • Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Adres reklamacyjny
  Miesięcznik „Pszczelarstwo” 
  ul. Grabskiego 7a/8, 
  24-100 Puławy
 • Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl (zakładka gdzie kupić?) zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 • Dane kontaktowe:
  Miesięcznik „Pszczelarstwo”
  ul. Grabskiego 7a/8, 
  24-100 Puławy
  e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl
  telefon: +48 797 388 099,  +48 797 444 361
 • Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 • Dane wrażliwe:  są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 • Dowód zakupu:  faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych na stronie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl
 • Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl
 • Sprzedający :
  Miesięcznik „Pszczelarstwo”
  ul. Grabskiego 7a/8
  24-100 Puławy
  NIP: 5260001364
  REGON: 012054920
  KRS: 000011288
  Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny I Rejestrowy
 • KONTO BANKOWE: 60 2030 0045 1110 0000 0029 9240
 • System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 • Strona – strona internetowa działająca pod adresem www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl
 • Sprzedawca – Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe KRS nr 000011288, Miesięcznik Pszczelarstwo, Warszawa ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa 
 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem strony internetowej określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2
Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca zapewnia Kupującym możliwość zawierania umów o zakup numerów „Pszczelarstwa” w wersji papierowej lub elektronicznej oraz umów o świadczenie usług w postaci prenumeraty miesięcznika w formie papierowej.
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strona internetowej, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 • Do korzystania ze Strony oraz produktów elektronicznych zakupionych na Stronie internetowe, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików .pdf,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu w Strona internetowej anonimowo ani pod pseudonimem.
 • Zakazane jest podczas korzystania ze Strona internetowej dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie internetowej.
 • Wszystkie ceny produktów podane na Stronie internetowej są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Za pośrednictwem Strony internetowej, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną polegające na stworzeniu Kupującemu możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem Strony internetowej.
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych i papierowych oraz umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Strony internetowej.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony internetowej. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony internetowej.
 • Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony internetowej, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony internetowej. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 • Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.
 • Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto na Stronie internetowej. Kupujący może założyć konto poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego na Stronie internetowej.
 • Jeżeli Kupujący posiada konto na Stronie internetowej, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 • Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  • w przypadku prenumeraty – umowa o świadczenie usług.
 • Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 • Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę internetową z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
 • W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 • Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 5
Płatność i dostawa

 • Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisane są na Stronie internetowej oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 • Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na Stronie internetowej oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 • Płatności elektroniczne PayU, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych.
 • Płatności za zamówienia składane na Stronie internetowej dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayU.
 • Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Produkty elektroniczne 

 • Realizacja zamówienia obejmującego elektroniczną wersję miesięcznika „Pszczelarstwo” następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 • Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać elektronicznej wersji miesięcznika, ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 • W razie korzystania z platformy w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do elektronicznej wersji miesięcznika.

§ 7
Wersja papierowa miesięcznika

 • Realizacja zamówienia obejmującego wersję papierową miesięcznika polega na skompletowaniu zamówionych egzemplarzy, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 • Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).

 
§ 8
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Chwilą rozpoczęcia świadczenia w przypadku produktów elektronicznych, jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do produktu elektronicznego.
 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 • Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. 
 • Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§ 9
Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób niewadliwy.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana wadliwie.
 • Jeśli Konsument stwierdzi wadę treści cyfrowej lub wadliwość wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 • W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami, Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady treści cyfrowych oraz usług.
 • Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 • Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe w związku z zawarciem umowy lub kontaktem ze Sprzedawcą.
 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony internetowej.
 • Jeżeli Kupujący skontaktował się ze Sprzedawcą, jego dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany i archiwizacji korespondencji.
 • Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem strony www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl 

§ 11
Prawa autorskie

 • Treści dostępne na Stronie internetowej, produkty elektroniczne takie jak egzemplarz miesięcznika, egzemplarze papierowe korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu uprawnionego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

§ 13
Postanowienia końcowe

 • Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem Strony internetowej, wyznaczając treść tych umów.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie internetowej bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony internetowej będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie ma zastosowania do Konsumentów, w przypadku których obowiązują ogólne zasady właściwości sądu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2021 roku
 • W przyszłości wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
 • Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony internetowej będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 • Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ