Statut PTN

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą jego władz miasto Puławy.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a udział we władzach jest honorowy.

§ 5

Towarzystwo może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Towarzystwa. Godłem Towarzystwa jest Pszczoła.

Rozdział II
Cel i środki działania

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. rozwijanie i upowszechnianie nauk w zakresie pszczelnictwa w Polsce
 2. inspirowanie prac naukowo-badawczych w zakresie tych nauk
 3. inspirowanie i popieranie realizacji programów kształcenia i specjalizacji w zawodzie
 4. prezentowanie polskich nauk w zakresie pszczelnictwa w kraju i zagranicą.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie naukowych kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i wystaw
 2. ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za działalność w Towarzystwie i prace naukowe
 3. organizowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie pszczelnictwa
 4. realizowanie współpracy z władzami i organizacjami społecznymi oraz placówkami i stowarzyszeniami naukowo-badawczymi dla osiągnięcia swych zadań statutowych,
 5. współpracę z Polskim Związkiem Pszczelarskim, innymi krajowymi organizacjami oraz międzynarodowymi, reprezentowanie polskich nauk w zakresie pszczelnictwa na kongresach, zjazdach i sympozjach międzynarodowych oraz inspirowanie wymiany doświadczeń w skali międzynarodowej,
 6. opiniowanie prac i przedsięwzięć z zakresu nauki i kształcenia pszczelniczego
 7. prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie obowiązujących przepisów.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. honorowych
 3. wspierających

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba zajmująca się naukami w zakresie pszczelnictwa, badania produktów pszczelich w żywieniu i lecznictwie oraz posiadająca stopień akademicki.
 2. O przyjęcie w poczet członków może ubiegać się również osoba legitymująca się osiągnięciami w zakresie racjonalizacji produkcji pasiecznej lub hodowli pszczół. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego w oparciu o pisemną deklarację popartą przez dwóch członków Towarzystwa. W przypadku decyzji negatywnej, zainteresowany może zwrócić się w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostateczna decyzja wydawana jest nie później niż 6 miesięcy od wniesienia sprawy. Lista nowo przyjętych osób podana zostaje do wiadomości na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej po zaistnieniu jednej z przyczyn wymienionych w § 12.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla nauk w zakresie pszczelnictwa lub Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego w oparciu o obowiązujący regulamin.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę i zostanie przyjęta przez Prezydium Zarządu Głównego.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
  1. biernego i czynnego wyboru do władz Towarzystwa
  2. uczestniczenia w zebraniach i imprezach Towarzystwa
  3. korzystania z urządzeń i publikacji Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd Główny
  4. zgłaszanie wniosków dotyczących Towarzystwa.
 2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust.I pkt 2, 3, 4.

§ 11

Członkowie obowiązani są:

 1. aktywnie uczestniczyć w życiu Towarzystwa i popierać jego cele
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa
 3. regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

§ 12

Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
 2. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 2 lat
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych
 4. śmierci członka.

Rozdział IV
Naczelne Władze Towarzystwa

§ 13

 1. Naczelnymi Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd Główny
  3. Główna Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich Władz Towarzystwa trwa 3 lata
 3. Jeżeli w czasie kadencji któryś z członków władz ustąpi, władzom Towarzystwa przysługuje prawo kooptacji jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 14

 1. Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zebrani Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powinien powiadomić członków drogą elektroniczną, co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.
 3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny co najmniej raz na 3 lata
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie Uchwały Zarządu Głównego, na wniosek 2/3 liczby członków albo na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15

 1. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej 2/3 członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo udziału z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Główny.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem rozwiązania Towarzystwa, w przypadku którego obowiązuje głosowanie tajne.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ustalanie głównych kierunków i programów działania Towarzystwa,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu
 3. wybór w jawnym głosowaniu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i przewodniczących Sekcji
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Towarzystwa
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich
 7. zatwierdzanie regulaminów władz Towarzystwa
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa
 9. rozpatrywanie innych spraw Towarzystwa wniesionych przez Zarząd Główny lub członków Towarzystwa
 10. nadawanie i pozbawianie godności członków honorowych
 11. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 17

Zarząd Główny składa się z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza naukowego, sekretarza organizacyjnego, skarbnika oraz 2 do 6-ciu członków.

§ 18

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Walne Zebranie Członków
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 4. ustalanie planów działalności Towarzystwa
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków
 6. zatwierdzanie preliminarzy i budżetu Towarzystwa oraz sprawozdań z ich realizacji
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania majątku Towarzystwa
 8. podejmowanie innych decyzji związanych z działalnością Towarzystwa, a nie zastrzeżonych dla innych jego władz
 9. występowanie z wnioskami o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.

§ 19

 1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz naukowy, sekretarz organizacyjny oraz skarbnik.
 2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działania Prezydium, uchwalonym przez Zarząd Główny.
 3. Uchwały Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu lub Prezydium.

§ 20

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku, a posiedzenia Prezydium w miarę potrzeby.

§ 21

Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i czterech członków.

§ 22

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa
 2. kontrola opłacania składek członkowskich
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
 4. przedstawianie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Towarzystwa
 5. stawianie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 6. uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 liczby członków
 7. szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 23.

Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 24.

 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa dotyczące nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienia
  2. zawieszenia w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat
  3. wykluczenie z Towarzystwa.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia
 4. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie.
 5. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.
 6. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

§ 25.

 1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  • składki członkowskie,
  • wpływy z działalności statutowej,
  • dotacje,
  • zapisy i darowizny.

§ 26.

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes i skarbnik.
 2. IDo ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z członków Prezydium Zarządu Głównego.

§ 27.

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 28

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością. 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa może zapaść większością 2/3 głosów przy udziale przynajmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa likwidacja następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a majątek Towarzystwa pozostały po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków organizacji o podobnym charakterze działalności.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przekazaniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ