O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

  • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
  • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
  • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

 

Zbigniew Hnatiuk

Powstrzymać zbójeckie praktyki w pszczelarstwie (pod dyskusję pszczelarzom-czytelnikom)

Pszczelarze Ziemi Kłodzkiej od wielu lat z coraz większym zaniepokojeniem obserwują negatywne skutki braku właściwych uregulowań prawnych dotyczących pszczelarstwa. Obecne przepisy – obowiązujące w niezmienionej treści już blisko 70 lat – nie gwarantują zarówno ochrony pszczół, jak i pszczelarzy. Dotyczy to w szczególności niekontrolowanych przez nikogo najazdów pszczelarzy z pniami pszczelimi spoza terenu, co doprowadza do znacznego przepszczelenia Ziemi Kłodzkiej, a w konsekwencji do częstych konfliktów z miejscowymi pszczelarzami, których pszczoły konkurując o pożytek z „najeźdźcami", są coraz mniej wydajne i głodują.

Przykładem samowoli pszczelarskiej było nagłośnione w mediach zdarzenie na terenie wsi Stary Waliszów w pobliżu Kłodzka. Od wielu lat pszczelarz spoza Kluczborka przywoził na ten teren dużą, 40-pniową pasiekę i uzyskując zgodę miejscowego rolnika, stawiał ule na jego polu. W pobliżu swoje stacjonarne pasieki ma kilku miejscowych pszczelarzy, którzy interweniowali w tej sprawie bez oczekiwanego skutku. Przywiezione po raz kolejny pszczoły zostały w lipcu ubiegłego roku zabite w ulach przez nieznanego sprawcę. Niewinne pszczoły stały się ofiarą pazerności i braku zrozumienia ze strony ich opiekuna.

Koniecznością jest więc podjęcie stosownych uregulowań prawnych, zapobiegających tego typu wydarzeniom. Według obowiązujących przepisów przewóz uli poza własny teren wymaga świadectwa zdrowotności pszczół i zgłoszenia tego faktu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii – właściwemu ze względu na docelowe miejsce pobytu.

W celu wprowadzenia porządku w związku z przedstawioną sytuacją, my pszczelarze Ziemi Kłodzkiej proponujemy, aby:

1. Zgłoszenie zamiaru przywozu pasieki było w formie pisemnej, potwierdzone świadectwem leczenia i zdrowotności pszczół, z akceptacją tego faktu miejscowego koła Polskiego Związku Pszczelarzy. Zgłoszenie kierowane powinno być do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz struktur pszczelarskich tego terenu, z określeniem miejsca nowego posadowienia uli. Przywóz pasieki byłby dopuszczalny wtedy, kiedy zarówno Powiatowy Lekarz Weterynarii, jak i miejscowe pszczelarskie struktury władz PZP wyrażą na to zgodę.

2. Przewożący pasieki na inny teren musi legitymować się aktualnym członkostwem w PZP, strażnikiem pszczelarskiego prawa dotyczącego prawidłowych metod chowu pszczół i ich skutecznego leczenia.

3. Nierealizowanie wymienionych zasad powinno skutkować powiadomieniem policji, a w skrajnych przypadkach wywiezieniem przez organa porządku publicznego uli na odosobnione miejsce wyznaczone przez miejscowych pszczelarzy. Zasady takie są realizowane z powodzeniem przez Czechów.

Przekonani jesteśmy, że takie uregulowanie zasad obowiązujących w pszczelarstwie, wyeliminuje patologiczne przypadki zadrażnień pomiędzy pszczelarzami, których ofiarami są pożyteczne owady.

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.